Spring naar hoofd-inhoud

Beleid m.b.t. veiligheid

Veiligheid

Jaarlijks wordt de Risico Inventarisatie van de Arbo uitgevoerd. Deze inventariseert  de  veiligheid en het veiligheidsgevoel van leerlingen en personeel. Na inventarisatie wordt deze besproken in de Medezeggenschapsraad (ouders en personeel) en worden er acties  ondernomen. Hiervan is een jaarlijkse  evaluatie.

Middels de analyses vanuit Kijk op de Sociale Competenties wordt jaarlijks per groep gekeken welke  sociale vaardigheden binnen de groep aangeleerd moeten worden. Dit gebeurt zeker ook vanuit voorbeeldgedrag van het schoolteam en de medewerkers van de TSO.

Aan het begin van ieder schooljaar hanteren we Goed van Start om de groepsdynamiek binnen de nieuwe groepen zo optimaal mogelijk te krijgen. Binnen dit aanbod vallen ook de school –en groepsregels die een onderlegger zijn voor een prettig en veilig schoolklimaat.

Indien er klachten zijn kunnen ouders gebruik maken van de klachtenregeling zoals deze binnen Perspecto gehanteerd wordt. Binnen de school is voor de leerlingen juffrouw Hannelore (de ib-er) de vertrouwenspersoon.

Voor wat betreft huiselijk geweld volgen we het voorstel meldcode huiselijk geweld zoals deze binnen Perspecto gehanteerd wordt.

De school beschikt over een pestprotocol dat recentelijk door de school en de MR geactualiseerd is.

Incidenten en (bijna) ongelukken worden geregistreerd en binnen het schoolteam besproken. Indien wenselijk in samenspraak met ouders.

Bij (vermoeden van) kindermishandeling hanteren we de Meldcode Kindermishandeling. Vanuit de overheid worden de regels steeds meer aangescherpt en het is dus zaak dat wij als leerkrachten voldoende bagage op dit terrein hebben in signaleren, bespreken en melden. Het komende schooljaar wordt hierin dan ook nascholing in gevolgd.

Voor wat de Tussen Schoolse Opvang betreft hanteren we een overblijfreglement dat in samenspraak met leerlingen en TSO-medewerkers is opgesteld en  jaarlijks door de MR bekrachtigd wordt. De medewerkers van de TSO beschikken over een VOG (Verklaring Onbesproken Gedrag).

De speeltoestellen worden jaarlijks door een gecertificeerde medewerker van Perspecto  gekeurd.

Alle betrokkenen kennen dit beleid.

Handle with Care

Onze school doet mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de politie. Het doel van dit project is om een leerling, die mogelijk huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.

De juf of meester kan hem of haar dan tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’.

Als de politie voor een mogelijke situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door aan de directeur of de intern begeleider waar de leerling op school zit:

•             de naam van de leerling;

•             de geboortedatum van de leerling;

•             het signaal ‘Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt de politie niet aan ons mee.

De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangt heeft, neemt zo snel mogelijk contact met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. De groepsleerkracht kan de leerling laten blijken dat hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of haar verhaal te doen als daar behoefte aan is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. De groepsleerkracht of intern begeleider neemt contact op met ouders om hen te informeren over de genomen stappen op school.

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal van de politie. Het signaal delen we alleen met de collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.

Bij elk incident streeft Veilig Thuis eerst contact op te nemen met de ouders om hen vooraf te informeren over het HwC signaal dat uitgaat naar school. Is dit niet mogelijk (bijv. wanneer ouders niet bereikbaar zijn), dan gebeurt dit zo snel mogelijk achteraf.

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met ons op.