Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad.
In deze raad, die tweejaarlijks wordt gekozen (oktober), zitten 2 leerkrachten en 2 ouders. De
directeur is geen lid van de MR. Hij woont de vergadering bij als adviseur, of - indien hij 't bevoegd
gezag vertegenwoordigt - als onderhandelingspartner.
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te
maken hebben. Dit kan gaan over bijvoorbeeld het overblijven, de schooltijden, de inzet van het
personeel, sollicitatieprocedures. Ook de inhoud van de schoolgids en het schoolplan wordt ter
instemming voorgelegd aan de MR. 

Leden van de Medezeggenschapsraad

Lid namens de ouders:   Dieudonnée Mangnus-Pierssens    
Lid namens de ouders:   Gaëlle De Keyser    
Lid namens het personeel:   Suzanne Mattheijssen    
Lid namens het personeel:   Kim de Caluwé